Obchodní společnost Domelite s.r.o.

se sídlem Topolová 839, Mladá, 289 23 Milovice

identifikační číslo: 05658004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268261

 

 

 

Obchodní podmínky

 

 

 

Obchodní společnost Domelite s.r.o., se sídlem Topolová 839, Mladá, 289 23 Milovice, IČO 05658004, DIČ CZ05658004, společnost vzniklá a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268261 (dále jen „Prodávající“) vydává podle § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“) tyto obchodní podmínky Domelite (dále jen „OPD“).

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Prodávající provozuje na internetové adrese https://svetliky.shop/ internetový obchod, ve kterém vystupuje jako strana prodávající. Systém internetového obchodu je postaven na principu, dle kterého část obsahu kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě je dána obsahem těchto OPD, proces uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě na tyto OPD odkazuje. Internetový prodej je Prodávajícím realizován přes webové rozhraní (dále jen „Web“).

 

 1. Předmětem OPD je bližší stanovení práv a povinností smluvních stran v internetovém obchodě uzavírané kupní smlouvy.

 

 1. Stranou kupující v internetovém obchodě může být jak podnikatel, tak i spotřebitel, oba s dále uvedeným omezením. Kupujícím může být s ohledem na charakter prodávaného zboží a obchodní praxi Prodávajícího jen podnikatel, který je podle § 420 a nasl. Občanského zákoníku právnická či fyzická osoba, která má sídlo či místo podnikání v České republice (dále jen „Podnikatel“). Pokud by měl zájem o prodávané zboží podnikatel se sídlem či místem podnikání mimo ČR, může Prodávajícího kontaktovat či bude Prodávajícím osloven mimo režim internetového obchodu. Kupujícím může být každý člověk ve smyslu § 419 Občanského zákoníku v postavení spotřebitele, pokud má v ČR trvalý či jiný právně dovolený pobyt (dále jen „Spotřebitel“). Jiný spotřebitel může projevit svůj zájem oslovením Prodávajícího mimo internetový obchod. Pokud se práva a povinnosti v těchto OPD týkají jak Podnikatele, tak Spotřebitele, může být použit společný termín Kupující. Pokud Spotřebitel v procesu uzavírání kupní smlouvy neuvede své IČO, i když ho má, bude mít postavení Spotřebitele.

 

 1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou výslovně uvedeny v uzavřené kupní smlouvě ani v těchto OPD, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními předpisy platnými dle právního řádu ČR. Vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem se řídí zejména § 1810 a násl. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Kupující při odeslání objednávky potvrdí, že se s těmito OPD v dostatečném rozsahu seznámil a že jim porozuměl. Bez tohoto potvrzení se nejedná o platnou objednávku. Tyto OPD budou i přílohou potvrzení Prodávajícího o tom, že obdržel objednávku Kupujícího. Podnikatel není oprávněn ke své objednávce či později připojit své obchodní podmínky či odkaz na své obchodní podmínky ve smyslu § 1751, odst. 2 Občanského zákoníku. Pokud tak učiní, nejedná se o řádnou objednávku, dle které může vzniknout kupní smlouva.

 

 1. Kupní smlouva a veškerá právní jednání před jejím uzavřením a po jejím uzavření budou vedena v českém jazyce.

 

 

 1. Právní jednání při uzavírání a plnění kupních smluv

 

 1. Kupující je oprávněn použít Web k vytvoření a odeslání objednávky pro zboží zde prezentované, a to zejména Světlíky se sklem, Kopulové střešní světlíky, PVC manžety (podsady) pro střešní světlíky a související zboží (dále jen „Zboží“). Zboží prezentované na Webu jsou prezentovány nezávazně, Prodávající nemá povinnost objednávku učiněnou Kupujícím akceptovat.

 

 1. Objednávku Zboží může Kupující učinit jen po provedení své registrace na Webu. Objednávka bez registrace není přípustná. Při registraci poskytuje Kupující Prodávajícímu informace o svém jménu a příjmení či obchodní firmě, svém bydlišti či sídle či místě podnikání, telefonní spojení, e-mail, místo dodání Zboží, Podnikatelé též IČ a DIČ. S registrací není spojeno vydání žádného osvědčení, žádný bonusový program, žádné členství v klubu apod. S registrací je spojen souhlas Kupujícího a právo Prodávajícího zasílat Kupujícímu obchodní sdělení na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující je povinen při registraci uvádět pravdivě všechny vyžadované informace a tyto aktualizovat, pokud činí následné objednávky a došlo ke změně při registraci poskytnutých informací.

 

 1. Registrací vytvořený účet Kupujícího (dále jen „Účet“) je chráněn jménem zvoleným Kupujícím a jeho heslem. Kupující je povinen tyto údaje chránit před zneužitím třetí osobou. Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména při nutné údržbě či opravě Webu. Prodávající má právo Účet zrušit, bude-li to považovat pro ochranu svých zájmů za potřebné. Zejména tak učiní tehdy, pokud se Kupující dopustí porušení kupní smlouvy nebo účet nevyužívá déle než jeden rok.

 

 1. Obsah objednávky tvoří zejména
 • identifikace Zboží;
 • počet kusů Zboží;
 • cenu Zboží včetně DPH;
 • informace o ceně za zabalení a za dopravu Zboží (pokud s ohledem na množství Zboží cenu za zabalení a za dopravu nehradí Prodávající).

 

 1. Prodávající doručení objednávky Kupujícímu potvrdí sdělením na elektronickou adresu uvedenou v registraci. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání zprávy Prodávajícího, že akceptoval objednávku Kupujícího. Pokud Prodávající akceptaci objednávky neodešle, kupní smlouva vznikne toliko tak, že Kupujícímu bude dodáno Zboží ve smyslu § 1744 Občanského zákoníku. Kupní cenu je možno uhradit pouze bezhotovostně, a to platební kartou při odeslání objednávky nebo na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení o doručení objednávky, a to nejpozději do 72 hodin po akceptaci objednávky.

 

 1. Prodávající i Kupující mají právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu do 72 hodin od akceptace objednávky. Prodávající tak učiní zejména tehdy, byly-li vyčerpány skladové zásoby Zboží. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoli i po uplynutí lhůty 72 hodin, pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části. Ve prospěch Prodávajícího se uplatňuje výhrada vlastnického práva ke Zboží dle § 2132 Občanského zákoníku, a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn Zboží převzít až po úplném zaplacení kupní ceny.

 

 1. Dodání Zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží v sídle Prodávajícího do tří dnů po úplném uhrazení kupní ceny (nebo v jiné dohodnuté lhůtě), bude Zboží zasláno Prodávajícím vybraným dopravcem do místa doručení, které zvolil Kupující. Kupující může zvolit jen takové místo doručení v České republice, kam je dovolen bezpečný příjezd nákladním automobilem. Prodávající odešle Zboží do patnácti dnů od zaplacení kupní ceny, pokud se nedohodne lhůta jiná. Do okamžiku převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Kupujícímu kupní cenu do tří pracovních dnů od účinku odstoupení, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba poskytnuta.

 

 1. Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání Zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí Zboží. Případné náklady, které Prodávajícímu vzniknou při porušení zde uvedených těchto povinností Kupujícím, nese Kupující. Nebude-li Kupujícím poskytnuta potřebná součinnost při převzetí Zboží, prodávající Zboží uskladní ve zvoleném skladu a tuto skutečnost Kupujícímu oznámí. Náklady vzniklé s takovýmto uskladněním nese Kupující.

 

 1. Je-li Zboží doručováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost zabalení Zboží a všechny případné závady oznámit ihned dopravci. Kupující osvědčí neporušenost obalů Zboží podpisem na dodacím listu. Pozdější reklamaci týkající se neporušenost zabalení Zboží nelze uznat.

 

 

 • Sdělení údajů Spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy

 

 1. Prodávající sděluje prostřednictvím následujícího poučení, obsaženého v samostatné části OPD, tyto informace Spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy ve smyslu § 1820 a souvisejících ustanovení Občanského zákoníku.

 

 1. Každá strana nese své náklady na prostředky komunikace na dálku, jako jsou zejména poplatky za telefonní spojení a datové spojení. Využitím prostředků komunikace na dálku a případným uzavřením kupní smlouvy dává Kupující najevo souhlas s takovýmto právním jednáním.

 

 1. Záloha na kupní cenu se nevyžaduje. Vyžaduje se úhrada celé kupní ceny před dodáním Zboží.

 

 1. Kupní cena se hradí v CZK, je uhrazena připsáním celé částky na účet Prodávajícího, je-li platba opatřena správným variabilním symbolem nebo je platbě variabilní symbol následně přiřazen Prodávajícím.

 

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, bude Prodávající vystavovat účtenku v elektronické podobě, účtenka bude zaslána na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v registraci, případně na adresu dle platební karty. Prodávající je plátcem DPH, po přijetí kupní ceny zašle Prodávající na emailovou adresu Kupujícího fakturu – daňový doklad.

 

 1. Kupní smlouva je uzavírána výhradě v jazyce českém, veškerá právní jednání s tím související budou vedena v jazyce českém. V českém jazyce jsou též poskytovány informace před uzavřením kupní smlouvy. Pokud Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, že český jazyk neovládá a že si přeje poskytnutí informací v jazyce členského státu Evropské unie, jehož je občanem, pak mu takové údaje budou poskytnuty dle § 1854, odst. 3 Občanského zákoníku na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci a jednání o možném uzavření kupní smlouvy budou vedena mimo Web prostřednictvím emailu.

 

 1. Odstoupit od kupní smlouvy může Spotřebitel do čtrnácti dnů od převzetí Zboží, pokud odstoupení Občanský zákoník nevylučuje. K odstoupení lze využít formulář pro odstoupení, který je přístupný na webové stránce Prodávajícího https://svetliky.shop/. Formulář je možno odeslat na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou ve formuláři nebo jako poštovní zásilku doručovanou jako doporučená zásilka.

 

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo Zboží podle jeho přání upraveno.

 

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud na jeho žádost bylo Zboží namontováno či zabudováno před uplynutím lhůty pro odstoupení, bez ohledu na to, zda cena montáže/zabudování Zboží byla či nebyla zahrnuta do kupní ceny.

 

 1. Prodávající vrátí Kupujícímu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy přijatou kupní cenu do pěti pracovních dnů poté, co bude Zboží Prodávajícímu vráceno či vrácení bude prokázáno dle § 1832, odst. 4 Občanského zákoníku.

 

 1. Kupní smlouva, zahrnující i OPD, bude Prodávajícím archivována v elektronické podobě. Kupující může kdykoli po dobu archivace požádat Prodávajícího o zaslání její elektronické verze.

 

 1. Podle § 20d a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s Prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy dle těchto OPD. K mimosoudnímu řešení sporu je příslušná Česká obchodní inspekce, organizační složka státu, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, http://www.coi.cz. Pro řešení sporu lze využít též odkaz internetové adresy http://ec.europa.eu/consumers/odr. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, učiněného nejpozději do jednoho roku poté, co by neúspěšně uplatnil své právo u Prodávajícího.

 

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem po uhrazení kupní ceny

 

 1. Podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. Právní jednání o odstoupení musí obsahovat dostatečnou identifikaci Spotřebitele i dostatečnou identifikaci Zboží, ohledně kterého se odstupuje od kupní smlouvy nebo její části. Oprávněným odstoupením Spotřebitele se kupní smlouva či její část od počátku ruší. Spotřebitel má povinnost nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení vrátit Prodávajícímu Zboží, ohledně kterého bylo odstoupeno.

 

 1. Spotřebitel je povinen po odstoupení vrátit Zboží Prodávajícímu v jeho sídle v pracovní dny v obvyklou pracovní dobu od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Kupující může použít k vrácení Zboží po odstoupení dopravce dle své volby. Při volbě dopravce a volbě doby odeslání musí Spotřebitel postupovat tak, aby dopravce Zboží doručil do sídla Prodávajícího ve lhůtě čtrnáct dnů od odstoupení. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby Zboží při přepravě pojistil proti ztrátě či poškození.

 

 1. Kupující při vracení Zboží po odstoupení nese veškeré náklady spojené s vrácením Zboží, zejména náklady na dopravu bez ohledu na to, zda a jakého dopravce vrácením Zboží pověří či vrácení zajistí si sám svými silami. Na tuto povinnost hradit veškeré náklady spojené s vrácením Zboží se tímto, prostřednictvím OPD, Spotřebitel upozorňuje ve smyslu § 1820 odst. 1, písm. g) a § 1832 odst. 4 Občanského zákoníku.

 

 1. O vrácení Zboží Prodávající a Kupující, resp. Kupujícím zvolený dopravce sepíší předávací protokol. V něm se uvede, zda vrácené Zboží je či není poškozeno. Pokud Zboží bude poškozeno, bez ohledu na to, zda poškození zavinil či nezavinil Kupující, v důsledku čehož musí být Prodávajícím opraveno či nabídnuto k dalšímu prodeji se slevou jako zboží s vadou či se stane neprodejné, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy na jmění (škody) ve smyslu § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

 1. Práva z vadného plnění, záruka za jakost a reklamace

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí není vadné. Práva z vadného plnění jsou stanovena v § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (převzetí Zboží), byť se projeví až později, nejdéle do dvou let od data převzetí Zboží.

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:
 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (pokud může vadné Zboží vrátit) nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na odstranění vady opravou Zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud vadu oznámil včas dle § 2112 Občanského zákoníku a pokud může Zboží vrátit.

 

 1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaký způsob nápravy vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, případně do pěti pracovních dnů po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, bude-li vada Zboží neopravitelná. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Pokud kupní smlouva nebo tyto OPD nestanoví jinak, bude postupováno při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 

 1. Prodávající deklaruje svůj příslib poskytnout na kupní smlouvou prodávané Zboží záruku za jakost ve smyslu § 2113 Občanského zákoníku v délce deseti let ode dne převzetí Zboží. O poskytnutí záruky za jakost může Kupující požádat Prodávajícího do jednoho roku od uzavření kupní smlouvy vyplněním a odesláním elektronické žádosti o poskytnutí záruky. V žádosti o poskytnutí záruky musí Kupující identifikovat zakoupené Zboží, u kterého poskytnutí záruky požaduje a musí vyplnit všechny v žádosti požadované údaje, zejména pak obec, katastrální územní a parcelní číslo pozemku, na kterém je Zboží namontováno či zabudováno. Pokud je Kupujícím Spotřebitel, pak v žádosti uvede též datum narození.

 

 1. Záruka za jakost v délce deseti let od převzetí Zboží se nabývá zasláním záručního listu Kupujícímu (dále jen „Záruční list“). Záruka bude poskytnuta jen Kupujícímu. V případě dalšího prodeje či převodu vlastnictví ke Zboží či věci, které se Zboží stane součástí, je možné práva ze záruky za jakost převádět jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. Souhlas bude mít zpravidla podobu zaslání nového Záručního listu, na udělení souhlasu není právní nárok. Podmínkou pro uplatnění práv ze záruky za jakost je úplné dodržení pravidel při uplatnění práv ze záruky za jakost či práv z vadného plnění, jak je stanoveno v následujícím části těchto OPD, označených jako Reklamační řád. Při porušení Reklamačního řádu či některých jeho pravidel má Prodávající právo plnění ze záruky za jakost neposkytnout.  

 

 

 1. Reklamační řád

 

 1. Pro uplatnění práv z vadného plnění nebo práv z poskytnuté záruky za jakost musí Kupující dodržet postup stanovený tímto Reklamačním řádem.

 

 1. Kupující pro uplatnění práv z vadného plnění či uplatnění práv ze záruky za jakost, byla-li poskytnuta, musí použít reklamační formulář umístěný na Webu a vyplnit řádně všechny požadované údaje. Zejména musí Kupující dostatečně podrobně popsat reklamovanou vadu či vlastnost krytou zárukou. Reklamace je řádně uplatněna odesláním reklamačního formuláře Spotřebitelem na elektronickou adresu uvedenou ve formuláři. Doporučuje se v navazující zprávě o reklamaci zaslat Prodávajícímu fotografie reklamované vady či vlastnosti. Pokud reklamaci zasílá Podnikatel, je povinen ji zaslat do datové schránky Prodávajícího. Reklamace je v tomto případě uplatněna dnem, kdy se Prodávající do své datové schránky přihlásí, nejpozději desátý den po doručení do datové schránky.

 

 1. Reklamace musí být doručena Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna vada či závada, nejpozději do třiceti dnů od zjištění. Kupující musí umožnit a zajistit přístup Prodávajícího nebo Prodávajícím pověřené třetí osoby k reklamovanému Zboží před tím, než dojde k demontáži reklamovaného Zboží, a to zejména z toho důvodu, aby bylo ověřeno dodržení závazných pokynů při montáži Zboží. Pokud provoz budovy, ve které je Zboží namontováno, nedovolí vyčkat příjezdu Prodávajícího nebo pokud se Prodávající nedostaví na místo do sedmi pracovních dnů od uplatnění reklamace, je Kupující oprávněn odborně Zboží demontovat za předpokladu, že zajistí přítomnost třetí nezávislé osoby a o demontáži pořídí videozáznam, který do tří pracovních dnů poskytne Prodávajícímu.

 

 1. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při posouzení reklamace, která bude důvodně požadována, například, ale nejen, zasláním vzorku či části Zboží do sídla Prodávajícího na jeho náklady, prohlídkou reklamovaného Zboží na místě zabudování či jiném vhodném místě dle dohody stran.

 

 1. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena ve lhůtách dle zákona. O reklamaci Spotřebitele, která se bez bližšího zkoumání jeví jako oprávněná, bude rozhodnuto do tří pracovních dnů a následně bez zbytečného odkladu vyřízena. Složitější reklamace bude vyřízena do třiceti dnů. O reklamaci Podnikatele týkající se jednoho kusu Zboží bude rozhodnuto do sedmi pracovních dnů, ohledně většího rozsahu reklamovaného Zboží bude rozhodnuto do šedesáti dnů od uplatnění reklamace. Informace o vyřízení reklamace bude zasílána elektronicky.

 

 1. Prodávající deklaruje, že dle dosavadní dlouhodobé zkušenosti s výrobou a instalováním zboží u firem v koncernu, jehož je členem, se vady zboží vyskytují naprosto ojediněle a v naprosté většině jsou vady či závady způsobeny činností, na které se práva z vadného plnění či ze záruky nevztahují. Jedná se o situace, kdy vada či závada je způsobena:
 • neodbornou a chybnou instalací/zabudováním Zboží;
 • lidskou chybou při zacházení se Zbožím;
 • mechanickým poškozením Zboží, poškozením při nadměrném zatěžování;
 • neodbornou úpravou Zboží či naopak nedostatečnou péčí o Zboží;

instalací Zboží do prostředí, které je v rozporu s podmínkami výrobce s ohledem na teplotu, vlhkost, chemické a další vlivy prostředí.

 

Veškeré záruční nároky ani nevzniknou či zaniknou v případě poškození způsobeného v průběhu úpravy, montáže nebo údržby, změn anebo oprav provedených zákazníkem nebo třetí stranou nebo v případě dalšího prodeje Zboží. Záruka také nevznikne či zanikne, pokud Zboží není smontováno nebo upraveno dle pokynů Prodávajícího nebo pokynů výrobce, které byly součástí dodávky a které kupující obdržel. To stejné platí v případě, jestliže Zboží, které vyžaduje kontrolu, nebylo předloženo ke kontrole nebo nebylo udržováno podle pokynů Prodávajícího k údržbě anebo pokynů výrobce, které byly Kupujícímu oznámeny. veškeré záruční nároky zanikají též tehdy, pokud Kupující neinformuje Prodávajícího do jednoho měsíce poté, co vadu objevil nebo mohl při dostatečné péči objevit.

Podrobnější informace o případech, na které se záruka za jakost nevztahuje, může být uvedena v Záručním listě.

 

 

VII.

Informace pro Kupující o zpracování osobních údajů

 

 1. Prostřednictvím této samostatné části OPD se Kupujícímu poskytuje informace ohledně osobních údajů, které Prodávajícímu sdělujete či bude sdělovat v návaznosti se svým úmyslem uzavřít kupní smlouvu na Zboží či s jejím uzavřením a následným právním jednáním v návaznosti na internetový prodej na Webu.

 

 1. Zájemci o koupi Zboží se podle článku 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, nařízení platného v ČR a dle § 5 a souvisejících ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Předpisy“ nebo jednotlivě „Nařízení“ či „Zákon“) sděluje:

 

 1. osobními údaji jsou veškeré informace o Vaší osobě jako člověku, kterého lze přímo či nepřímo identifikovat např. dle jména, identifikačního čísla či jiného obdobného znaku;

 

 1. uvědomte si, že při Vaší registraci jste sdělili či budete sdělovat Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno a přímení, adresa bydliště či sídla, Váš telefon, email, při poskytnutí záruky za jakost Zboží i datum narození, případně další údaje dle Vašeho uvážení, které se rozhodnete poskytnout. Vezměte též na vědomí, že registraci a nákup prostřednictvím Webu je možno realizovat pouze při povoleném ukládání tzv. cookies na webovém prohlížeči Kupujícího;

 

 1. Prodávající – obchodní společnost Domelite s.r.o., se sídlem Topolová 839, Mladá, 289 23 Milovice, IČO 05658004, bude správcem Vašich osobních údajů a je odpovědný za řádné zpracování osobních údajů v souladu s Předpisy;

  .

 1. Vámi sdělené osobní údaje jsou sdělovány v souvislosti s objednáním Zboží a uzavřením kupní smlouvy. Jsou tedy poskytnuty proto, aby Prodávající mohl splnit závazky dle kupní smlouvy. V takovém případě zpracování Vašich osobních údajů nepodléhá zvláštnímu souhlasu a je zákonné dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení;

 

 1. dále Vás prostřednictvím tohoto článku OPD informujeme o tom, že Prodávající čas od času hodlá na Vámi poskytnutou emailovou adresu zasílat doplňující či nové informace o Zboží či o novinkách svého prodejního sortimentu. Vezměte prosím na vědomí, že souhlas k zasílání tohoto obchodního sdělení je Prodávajícímu poskytnut přímo právním předpisem, a to dle § 7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti. Současně Vás upozorňujeme, že máte právo nyní či kdykoli v budoucnu Prodávajícímu sdělit, že zasílání obchodních sdělení si do budoucna nepřejete a budete poté ze seznamu adresátů vyškrtnut;

 

 1. ve smyslu článku 28. Nařízení budou poskytnuté Vaše osobní údaje předávány zpracovateli osobních údajů, který bude postupovat dle těchto OPD a Předpisů a bude údaje zpracovávat výlučně pro potřeby naplnění kupní smlouvy. Vezměte též na vědomí, že Vaše osobní údaje či některé z nich musí být předány dopravci, který Vám bude zakoupení Zboží dopravovat. Vámi poskytnuté osobní údaje budou uchovávány nejdéle čtyři roky ode dne poskytnutí při registraci, při opakovaném uzavření kupní smlouvy po dobu čtyř let od uzavření poslední kupní smlouvy. Pokud bude Kupujícímu poskytnuta desetiletá záruka za jakost, tak po dobu trvání této záruky;

 

 1. Podle článku 22. Nařízení Vás informuje, že u Vámi poskytnutých údajů nebude docházet k automatickému individuálnímu zpracovávání;

 

 1. dále Vás prostřednictvím tohoto článku OPD informujeme o tom, že máte právo

- získat potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,

- získat přístup k těmto osobním údajům,

- na opravu Vámi poskytnutých osobních údajů,

- právo na výmaz Vašich osobních údajů,

- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

- právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;

 

 1. podrobné informace o Vašich právech dle tohoto článku je Prodávající povinen Vám písemně sdělit k Vaší žádosti na Vámi registrovanou emailovou adresu do patnácti dnů od přijetí žádosti;

 

 1. dále Vás prostřednictvím tohoto článku OPD informujeme o tom, že se můžete obrátit na dohledový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz , zejména tehdy, pokud nebudete souhlasit s postupem, jakým Prodávající nakládá s Vámi poskytnutými osobními údaji či dospějete k názoru, že Prodávající adekvátně Vaši budoucí žádost ohledně Vámi poskytnutých osobních údajů neřešil.

 

 

VIII.

Rozhodné právo

 

 1. Internetový obchod je provozován Prodávajícím. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavírána dle § 2079 a souvisejících ustanovení Občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvní stran dle uzavřené kupní smlouvy se řídí právními předpisy České republiky jako rozhodným právem. Práva a povinnosti smluvních stran jsou obsažena v kupní smlouvě a v těchto OPD, které se stanou součástí kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající předpokládá, že do budoucna bude tyto OPD měnit, doplňovat či upravovat v návaznosti na vývoji právního řádu a obchodní praxe při prodeji Zboží. Případná budoucí změna OPD se však práv a povinností Kupujícího nedotkne. Pro Kupujícího budou závazná a určující OPD v tom znění, v jakém existují k datu uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Pokud by právní vztah dle kupní smlouvy obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se práva a povinnosti stran i v tomto případě řídí českým právem. Pokud je Kupující Spotřebitel, pak ve vztahu k němu Prodávající deklaruje, že si je vědom ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, je si vědom ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Prodávající deklaruje, že je členem koncernu, ve kterém mateřská společnost provozuje svoji podnikatelskou činnost na území Belgického království. Pokud by Spotřebitel měl obvyklé bydliště na území Belgického království, pak i při volbě českého práva jako práva rozhodného má Spotřebitel práva na svoji ochranu, které mu poskytuje belgické právo, pokud se o takovýchto práv nelze smluvně odchýlit ve smyslu čl. 6, odst. 2 výše uvedeného nařízení.

 

 1. Je-li Kupujícím Podnikatel, pak platí, že jak Prodávající, tak Podnikatel přejímají na sebe podle § 1765 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1766 Občanského zákoníku se ve vztahu Prodávajícího a Kupujícího jako Podnikatele vylučují.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Budou-li jedno či více ustanovení těchto OPD jako součást konkrétní kupní smlouvy, případně jiná ustanovení uzavřené kupní smlouvy, považována za neplatná, neúčinná či nicotná, zůstanou ostatní ustanovení OPD a dle nich uzavřené kupní smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu v takovém případě nahradit taková neplatná, nicotná či neúčinná pravidla ustanovením plně platným a účinným tak, aby co nejvíce vystihovala ekonomický obsah nahrazovaných ustanovení.

 

 1. Tyto OPD (Obchodní podmínky Domelite) jsou platné a účinné dnem 01.09.2020.

 

 

 

V Modleticích dne 25.08.2020

 

 

 

Ing. MICHIEL DE CORTE, v.r.

prokurista Domelite s.r.o.

 

 

  Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit všechny soubory cookie“, aby vám poskytla nejlepší zážitek. Klikněte na Přijmout cookies, abyste mohli stránky dále používat.
  You have successfully subscribed!